Specifiek Leersteuncentrum 467

Windekind, centrum voor buitengewone zorg

 

Schapenstraat 98 - 3000 Leuven - tel  016/ 24 11 15;  0493/ 25 50 90 
www.windekindleuven.be – https://specifiekleersteuncentrum467.be/

 

Buitengewoon onderwijs als ondersteuner in gewoon onderwijs

1. Ondersteuning type 4

→  voor kinderen/jongeren met (neuro)motorische problemen in het gewoon onderwijs, MET een (gemotiveerd) verslag

2. Advies type 4

→  voor kinderen/jongeren met (neuro)motorische problemen in het gewoon onderwijs, ZONDER een (gemotiveerd) verslag of met een (gemotiveerd) verslag van een ANDER TYPE

 

Beste scholen en ouders,

Vanaf 1 september 2017 bestaat ‘GON-begeleiding’ niet meer en is het nieuwe ondersteuningsmodel van kracht. Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf dan hun expertise om leerlingen en de leraren(teams) nog beter te ondersteunen en aan hun noden tegemoet te komen. 

 
Hoe werkt het nieuwe model?

 
Het nieuwe model werkt vraag-gestuurd. Het wil tegemoet komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en van hun leerkrachten. De ondersteuning zal steeds op maat zijn, flexibel, zo lang als nodig en niet langer dan nodig.

Op maat: afhankelijk van de nood van de leerling, de school en de ouders zal in overleg gekozen worden voor leerkracht- en/of leerlinggerichte ondersteuning. We beogen steeds een maximaal effect op de klasvloer.


Flexibel: de overheid bepaalt niet vooraf hoeveel uren ondersteuning ingezet worden, hoeveel weken, hoeveel schooljaren de ondersteuning duurt en wanneer ze start en eindigt. Ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden aangevraagd (de teldatum van 1 oktober verdwijnt!), kan worden onderbroken en later opnieuw worden opgestart. Een ondersteuningsvraag kan op elk moment in het schooljaar gesteld worden. Het ondersteuningsnetwerk engageert zich om voor iedere leerling zo snel mogelijk een gepast aanbod voor ondersteuning te voorzien.


Zo lang als nodig en niet langer dan nodig: eens de ondersteuning is opgestart, wordt regelmatig overlegd om te bekijken of verdere ondersteuning nodig blijft. Ondersteuning wordt geboden tot de leerling en het lerarenteam op eigen kracht verder kunnen.

Aanmelden

Windekind Leuven  biedt ondersteuning voor leerlingen met (neuro)motorische problemen (type 4) in scholen in Vlaams-Brabant, Brussel en aangrenzende gemeenten. Deze leerlingen beschikken over een verslag of gemotiveerd verslag (of het vroegere inschrijvingsverslag en attest) opgemaakt door het CLB. 

Er wordt bij de ouders en leerling nagegaan of zij akkoord gaan met de vraag naar ondersteuning. Zonder het akkoord van ouders kan de school enkel leerkrachtgerichte ondersteuning vragen. 

Aanmelden gebeurt door de school via mail naar ondersteuningtype4@windekindleuven.be

 

Windekind Leuven biedt advies voor leerlingen met (neuro)motorische problemen (type 4) in scholen voor gewoon onderwijs in dezelfde regio als hierboven vermeld. Deze leerlingen hoeven niet over een verslag of gemotiveerd verslag te beschikken of hebben er één van een ander type. 

We werken met een teamgerichte en kortdurende aanpak van maximum 2 sessies. 

Een sessie zal minimaal bestaan uit: 

1) een gesprek met alle betrokken partijen om de vragen te beluisteren en uitleg en tips te geven

2) eventueel een observatie 

3) samenvatting van gesprek en observatie in een verslag

Aanmelden gebeurt door de school via mail naar adviestype4@windekindleuven.be

 
Voor verdere toelichting bij de nieuwe manier van werken, kan je terecht bij de coördinatoren van het Specifiek Leersteuncentrum type 4 Windekind Leuven.

 

Griet Tweepenninckx en Sofie Verhaegen

Teamcoördinatoren sLSC type 4 

sofie.verhaegen@slsc467.be

griet.tweepenninckx@slsc467.be

 

Sam Leys

Algemene coördinatie sLSC 467

sam.leys@slsc467.be

 

Toon Delauré

Directie sLSC 467

toon.delaure@slsc467.be