Interdisciplinaire samenwerking

 

Onze type 4 werking steunt op een gemotiveerd, multidisciplinair team dat nauw met elkaar samenwerkt en elkaar aanvult. Samen zoeken we naar een aanbod/aanpak en hulpmiddelen op maat voor iedere leerling. Het team bestaat uit:

 

Leerkrachten

 • Zijn spilfiguur in het onderwijsproces
 • Zijn vertrouwenspersoon van de leerling
 • Doen aan co-teaching op verschillende manieren: 2 leerkrachten SAMEN in de klas, samen lesgeven aan de hele groep of een leerling apart begeleiden.

Paramedisch team

 • Verzorgenden en verpleegkundigen
  • Staan mee in voor de dagdagelijkse hygiëne en verpleegkundige handelingen
  • Helpen je kind op weg om ook op dit vlak zo zelfstandig mogelijk te zijn /worden
 • Therapeuten:
  • Kinesitherapeut
  • Psychomotorische therapeut / ergotherapeut
  • Logopedist
 • Paramedisch verantwoordelijke
  • Ondersteunen van therapeuten, verzorgenden en verpleegkundigen
 • Orthopedagoog
  • Ondersteunen van leerkrachten
  • Leerlingen opvolgen op verschillende domeinen i.f.v. handelingsplanning
 • Psycholoog
  • Wanneer de brede en verhoogde zorg niet voldoende is, kan in uitzonderlijke gevallen de psycholoog ingezet worden. Deze kan vervolgens beroep doen op de kinderpsychiater, aan de school verbonden.

 

Samen zijn ze verantwoordelijk voor het cyclisch proces van handelingsplanning (op niveau van de klasgroep en individuele leerlingen). De therapeuten maken tijdens dit proces mee de inschatting van de impact van de eigenheid van het kind op het proces van leren en leven. Samen zoeken ze naar doelen op lange en korte termijn waaraan gewerkt zal worden. 

Bij de keuze van doelen gaan we, zo mogelijk, ouders betrekken. We houden ouders in ieder geval op de hoogte van de gekozen doelen en van de stappen die je kind zet in zijn ontwikkeling.

 

Iedere medewerker gaat dan vanuit de eigen deskundigheid op weg met je kind: via een aangepast aanbod en via aangepaste activiteiten levert ieder een bijdrage om die doelen waar te maken. Waar nodig geeft iedere medewerker vanuit zijn eigen deskundigheid ook tips en adviezen aan alle andere betrokkenen en aan de ouders.

 

Van therapeuten in het BuBaO en BuSO wordt gevraagd de nadruk te leggen op klasondersteuning. Concreet wil dit zeggen dat de therapeut ingeschakeld wordt in het klasgebeuren. Dit vraagt voldoende afstemming en overleg. De leerkracht blijft hierbij de expert op vlak van klasgebeuren; de therapeut brengt zijn expertise mee om in onderling overleg te komen tot een geschikt aanbod/ondersteuning voor elke leerling.  Bij uitzondering wordt er nog een individueel aanbod gedaan naar de kinderen.  Dit in het bijzonder bij kinesitherapeuten omdat we ons als type 4 - school bewust zijn van de grote nood eraan.

 

Er is intercollegiaal overleg tussen klastherapeuten en therapeuten van het MFC.  We hanteren hiervoor het ICF-kader, wat ook een plek krijgt in het cyclisch proces van handelingsplanning.