Interdisciplinaire samenwerking

Binnen Windekind vzw zijn er steeds meerdere medewerkers betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van je kind:

  • leerkrachten
  • opvoeders
  • paramedici: logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten
    verzorgenden en verpleegkundigen
  • maatschappelijk werkers
  • orthopedagogen
  • artsen
  • stagiaires

Samen zijn ze verantwoordelijk voor het cyclisch proces van handelingsplanning (op niveau van de klasgroep en individuele leerlingen). De therapeuten maken tijdens dit proces mee de inschatting van de impact van de eigenheid van het kind op het proces van leren en leven. Samen zoeken ze naar doelen op lange en korte termijn waaraan gewerkt zal worden. 

Bij de keuze van doelen gaan we, zo mogelijk, ouders betrekken. We houden ouders in ieder geval op de hoogte van de gekozen doelen en van de stappen die je kind zet in zijn ontwikkeling.

 

Iedere medewerker gaat dan vanuit de eigen deskundigheid op weg met je kind: via een aangepast aanbod en via aangepaste activiteiten levert ieder een bijdrage om die doelen waar te maken. Waar nodig geeft iedere medewerker vanuit zijn eigen deskundigheid ook tips en adviezen aan alle andere betrokkenen en aan de ouders.

 

Van therapeuten in het BuBaO en BuSO wordt gevraagd de nadruk te leggen op klasondersteuning. Concreet wil dit zeggen dat de therapeut ingeschakeld wordt in het klasgebeuren. Dit vraagt voldoende afstemming en overleg. De leerkracht blijft hierbij de expert op vlak van klasgebeuren; de therapeut brengt zijn expertise mee om in onderling overleg te komen tot een geschikt aanbod/ondersteuning voor elke leerling.  

 

Er is intercollegiaal overleg tussen klastherapeuten en therapeuten van het MFC.  We hanteren hiervoor het ICF-kader, wat ook een plek krijgt in het cyclisch proces van handelingsplanning.