BuBaO type 4

 

Het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO) type 4 organiseert onderwijs  voor kinderen tussen 2,5 en 13 jaar (verlenging mogelijk tot max. 15 jaar) met een lichamelijke, (neuro-) motorische en eventueel bijkomende beperking.

 

 

                                  

 

 

KRACHTIGE LEER- EN LEEFOMGEVING

We geloven dat elk kind kan leren. Elk kind doet dit op zijn eigen tempo en volgens zijn eigen mogelijkheden. We willen dat kinderen groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid, dat ze hun mogelijkheden volledig ontwikkelen, dat ze volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en dat ze zich goed voelen. De nadruk ligt op wat je kind kan.

 

Reeds vanaf de kleuterklas voorzien we een onderwijsaanbod op maat voor elk kind. Vanaf de lagere school werken we met 3 leerwegen, elk met een specifiek leertraject. We bekijken steeds samen welke leerweg voor jouw kind het meest geschikt is.

 

Kleuters 

(2,5 - 6 jaar)

 

Kleuterwerking

 

Lagere school

(6 - 13 jaar)

 

Speelleerklas

Ervaringsleren

 

Totale ontplooiing met nadruk op invloed uitoefenen op de omgeving en functionele leeractiviteiten (meer info bij 'aanbod - ervaringsleren')

 

Leerweg 1

 

Totale ontplooiing met nadruk op de cognitieve ontwikkeling

Leerweg 2

 

Totale ontplooiing met nadruk op cognitieve ontplooiing én de functionele verwerkig

 

 

 

Kleuterwerking

De kleuters vormen een diverse groep waarbij aanbod en doelen van jaar tot jaar kunnen veranderen. Algemeen baseren we ons op het gedachtegoed van ervaringsgericht onderwijs. Welbevinden en betrokkenheid zijn de belangrijke pijlers in het stimuleren van de totale ontwikkeling.

 

Binnen de kleuterwerking spreken we eerder van activiteiten dan van vakken. Zo is er het dagelijkse kringgesprek, een begeleide activiteit door de kleuterjuf (bv. een waarneming- of knutselactiviteit), vrij spel in de verschillende hoeken, snoezelen, enzovoort.


De verschillende activiteiten staan in teken van acht ontwikkelingsdomeinen, namelijk grote en fijne motoriek, taal, ontdekken van de wereld, verstandelijke ontwikkeling, sociaal- en emotionele ontwikkeling, zelfsturing, muzische vorming en godsdienst. Bij sommige kinderen beginnen we bij het stimuleren van leervoorwaarden.

 

Speelleerklas

Kinderen die na de kleuterklas nog niet voldoende schoolrijp zijn, komen in de speelleerklas terecht. We werken in deze klas intensief aan het verder ontwikkelen van voorschoolse vaardigheden (onder andere het aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven), de werkhouding en sociaal-emotionele vaardigheden. Het leren gebeurt op een speelse manier.

 

Leerweg 1

De eerste leerweg heeft een aanbod voor leerlingen met vrij sterke cognitieve mogelijkheden. Hierdoor kunnen zij heel wat stappen zetten binnen de verschillende ontwikkelingsvelden.


Ze krijgen dezelfde vakken als in het gewoon onderwijs: ontwikkeling van wiskundig denken, oriëntatie op de wereld, taal-, mediakundige, sociaal-emotionele of lichamelijke ontwikkeling, enzovoort. Het verschil zit echter in een aangepast tempo, hulpmiddelen en kleinere klasgroepen. De leerlingen oefenen via aangepaste werkvormen: de weektaak als huiswerk, contractwerk, hoekenwerk of online leerplatformen.


Leren leren is iets wat in elke les aan bod komt. We werken met de leerlingen rond hun sterktes en werkpunten, het leren plannen en studeren. Om problemen oplossingsgericht aan te pakken, trachten we onze leerlingen een correcte (werk)houding aan te leren. Er is vanuit de leerkracht of therapeut geduld en tijd, tijdens het stap voor stap werken, voor het eigen initiatief van de leerling.

 

Leerweg 2

De tweede leerweg is er voor leerlingen met een motorische beperking in combinatie met een (matige) verstandelijke beperking en/of specifieke onderwijsbehoeften (bv. sociaal-emotioneel).

 

Bovenstaande vakken zoals taal en rekenen worden eveneens aangeboden in de ‘functionele leerklassen’ maar eerder op een functionele manier. De leerlingen leren kennis en vaardigheden aan om vervolgens de transfer te leggen naar dagelijkse, realistische situaties. Om de leerstof ook echt te leren gebruiken, gaan we regelmatig op uitstap.

 

Ook in deze leerweg komt leren leren aan bod en is het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd zijn om tot leren te komen. Met behulp van bijvoorbeeld een stappenplan, stimuleren we het zelfstandig verwerken van een eenvoudig probleem. Hiervoor verwoorden we doelstellingen in eenvoudige taal en maken we ze zinvol en haalbaar opdat onze leerlingen zich er ten volle voor kunnen inzetten.

 

INTERDISCIPLINAIRE WERKING

(zie interdisciplinaire samenwerking onder Windekind vzw)

We streven ernaar om binnen onze type 4-werking een paramedische omkadering te bieden, afgestemd op de individuele noden. In functie van de leeftijd en de noden van het kind kan de focus van het therapeutisch aanbod verschillen: gericht zijn op functies, op activiteiten en / of op participatie (problemen).

 

De therapeuten werken voornamelijk klasondersteunend. Bij uitzondering wordt er nog een individueel aanbod gedaan naar de kinderen.  Dit in het bijzonder bij kinesitherapeuten omdat we ons als type 4 - school bewust zijn van de grote nood eraan.

Individuele kinesitherapie kan nog:

  • Bij kleuters omwille van het belang van vroegtijdige ontwikkelingsstimulatie.
  • Bij leerlingen met ernstige respiratoire problemen.
  • Bij leerlingen met ernstige groot motorische problemen ( afhankelijk van score op GMFCS).
  • Bij leerlingen die postoperatief een grotere nood hebben.

 

Meerdere orthopedische firma’s komen langs op school om de eventuele hulpmiddelen van uw kind verder op te volgen.

 

Binnen onze type 4-werking gaat ook de nodige aandacht naar de medische zorgbehoeften van je kind. Kinderverzorgsters en verpleegkundigen staan mee in voor de dagdagelijkse hygiëne en verpleegkundige handelingen. Zij helpen je kind op weg om ook op dit vlak zo zelfstandig mogelijk te zijn /worden. We kunnen eveneens rekenen op medische expertise van artsen verbonden aan onze vzw. Met medische vragen kan je als ouder - zo je dit wenst - ook bij hen terecht.