Multifunctioneel Centrum

 

Wij bieden een breed aanbod aan specifieke ondersteuningsvormen voor kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met een lichamelijke, (neuro-) motorische en eventueel bijkomende beperking en hun gezin.

 

Doelen - Aanbod

We willen dat onze kinderen en jongeren groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid, dat ze hun mogelijkheden volledig ontwikkelen, dat ze volwaardig deel uitmaken van onze samenleving en dat ze zich goed voelen.

 

We geloven in de mogelijkheden van elk kind. We vinden dat elk kind en zijn/haar gezin recht hebben op een aanbod op maat dat flexibel aangepast kan worden doorheen de tijd en naargelang de zorgnoden.

 

Samen met centrum Ganspoel en De Eglantier vormen wij MFC OnderWEG en bieden wij een brede waaier aan ondersteuningsvormen:

 

Dagopvang

We bieden dagelijks voor- en /of naschoolse opvang binnen Windekind.
Op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties organiseren we een aangepaste leefgroepwerking met bijzondere aandacht voor welbevinden en sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en zinvolle vrijetijdsbesteding.

 

Dagbesteding

In samenwerking met de Eglantier bieden we aangepaste dagopvang buiten het schoolsysteem voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking.

 

Mobiele begeleiding

Samen met u bouwen we een geschikt hulpverleningstraject uit en ondersteunen we u in het doorlopen van dit traject.

Enkele voorbeelden:

  • ondersteuning bij administratie rond aanvragen hulpmiddelen
  • ondersteuning in de zoektocht naar gepaste vrijetijdsbesteding
  • ondersteuning bij bezoeken aan externe hulpverleners

 

Ambulante begeleiding

Tijdens de schooluren bieden we uw kind ondersteuning aan in of buiten de klas.
Enkele voorbeelden:

  • Individuele of klassikale begeleiding tijdens de lessen
  • Ondersteunen en stimuleren van de zelfredzaamheid van uw kind tijdens de eet- en verzorgingsmomenten
  • Een therapeutisch basispakket op maat (logo, ergo, kiné) 

Verblijf

In samenwerking met centrum Ganspoel bieden we verschillende verblijfsvormen met overnachting aan. Om van ons aanbod gebruik te kunnen maken, dient u een geschikte erkenning te hebben van het VAPH en dient u een aanvraag te doen bij de toegangspoort Integrale Jeugdhulp. In samenwerking met het CLB helpen wij u met deze aanvragen.

 

Bent u op zoek naar een antwoord op een specifieke zorgvraag, neem dan zeker contact op met Stefanie van den Perre. Zij bekijkt samen met u de verschillende mogelijkheden binnen MFC OnderWEG.

stefanie.vandenperre@windekindleuven.be